දියවැඩියාව

අපි ජීවිතේ හොඳ පුරුදු වලට වලට වඩා වැඩියෙන් නරක පුරුදු වලට ඉක්මනට ඇබ්බැහි වෙනවා..එහෙම ඇබ්බැහි වුනාම ඒවාගෙන් ගැලවෙන්න අපිට ලේසි නැහැ.මේ ...

Continue reading